Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak provozovatel Saun Vltava – Eden Praha s.r.o. se sídlem Budějovická 1126/9, Praha, 14000 zpracovává osobní údaje získáváne prostřednictvím webových stránek www.saunyvltava.cz. Zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje a ujišťujeme Vás, že budou použity pouze v rámci těchto pravidel.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR).

Informace provozovateli Saun Vltava – Eden Praha s.r.o.

 • Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Eden Praha s.r.o. IČO: 26756439, se sídlem Budějovická 1126/9, Praha, 14000 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Sauny Vltava“).
 • Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Sauny Vltava (dále jen „zákazníci“).
 • Sauny Vltava působí při zpracování osobních údajů zákazníků jako správce a zpracovatel.

 

 Jaké údaje zpracováváme?

Údaje poskytnuté zákazníky – Sauny Vltava zpracovává primárně osobní údaje, které nám sami poskytnete při návštěvě areálu provozovaného společností Sauny Vltava. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.

 

Pro jaké účely údaje zpracováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování výhod věrnostního programu, zasílání novinek a obchodních sdělení.
 • Osobní údaje zpracováváme za účelem (a) splnění závazku – naplnění práv a povinností společnosti Sauny Vltava jakožto provozovatele areálu a (b) za účelem plnění právních povinností, které Saunám Vltava jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Osobní údaje obchodních partnerů Sauny Vltava jsou shromažďovány a uchovávány za účelem (a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt) a (b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

 

Odvolání souhlasu

Sauny Vltava používají cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek Sauny Vltva nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Sauny Vltava ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

Kdo má přístup k údajům?

Osobní údaje jsou zpracovávány Saunami Vltava. Kromě společnosti Sauny Vltava jsou dalšími příjemci orgány veřejné moci a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti (např. auditoři, daňoví poradci).

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?

 • Sauny Vltava zpracovávají osobní údaje po dobu nutnou pro využití areálu.
 • Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovávají Sauny Vltava po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách Saun Vltava nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.
 • Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádějí Sauny Vltava pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými jsou Sauny Vltava vázány.

 

Jaká jsou vaše práva?

Informujeme Vás o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

 • právu přístupu ke svým osobním údajům
 • Právu na opravu osobních údajů
 • Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
 • Právu na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
 • Právu na přenositelnost údajů
 • Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@saunyvltava.cz nebo písemně na adrese společnosti. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Sauny Vltava kladou při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem případně mechanickými prostředky. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Saun Vltava pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Sauny Vltava e‑mailem na adresu: info@saunyvltava.cz.

 

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1. 12. 2021.